dila@uncfsu.edu Phone: 1(910) 672-2640 Fax: 1(910) 672-2110 www.uncfsu.edu/research Dr.Daryush ILA Associate Vice Chancellor for Research